Skip to content

Community Land Scotland

CASE STUDY: Gaelic Communities Fund
Buidheann Leasachaidh Horsiadar | Horshader Community Development

Pròiseact: Slàn san Dachaigh
Maoin Coimhearsnachdan Gàidhlig air an Tabhann: £9,500

Eachdraidh

Thòisich Leasachadh Coimhearsnachd Horsiadair (HCD) ann an 2004 gu rianachd maoin bhuannachd coimhearsnachd stèidhichte air maoin a thogadh tro thuathanas gaoithe. Thug an co-obrachadh leantainneach le buidhnean ionadail agus luchd-solair cothrom dhaibh Slàn san Dachaigh a chur air dòigh, pròiseact a dh’obraicheadh le maoin a bharrachd a’ gabhail a-steach.

Pròiseact

Stèidhich pròiseact Slàn san Dachaigh, tachartasan agus cothroman cunbhalach airson cleachdadh Gàidhlig sa choimhearsnachd. Bha buaidh aig gun dh’fhàg am Manaidsear Leasachaidh air anailis dheireannach a’ phròiseict. A dh’aindeoin sin, bha am pròiseact air stèidh mhath air a dheagh ruith, le luchd-solair ionadail iad fhèin a’ gabhail uallach airson na seiseanan. `S e seo fear de na pròiseactan a bhrosnaich àrainneachd thaiceil do luchd-labhairt na Gàidhlig aig gach ìre gu misneachd agus sgilean a thogail.

`S iad na ceithir prìomh sheiseanan:

  • Club Òigridh – air a thabhachd ann an com-pàirteachas le Comann na Gàidhlig, bha an club a’ toirt chothroman do dhaoin’ òg san sgìre Gàidhlig a chleachdadh ann an suidheachadh gnìomhach;
  • Cearcall Seinn – Bha luchd-taice a’ ruith buidheann seinn far an robh òrain Ghàidhlig gan ionnsachadh;
  • Clann Samhraidh – Thairis còig seachdainean as t-samhradh, bha club treise tro làithean-saora a’ toirt ri chèile eacarsaich agus còmhradh ann an Gàidhlig do chlann aig ìre ro-sgoile agus bun-sgoile; agus
  • Cuairt le Chrissy – Cuairt caidreabhach timcheall Shiaboist a thug cothrom Gàidhlig a chleachdadh agus fileantachd a neartachadh.

Ionnsachadh

Dhealbhaich LCH am pròiseact timcheall air luchd-solair na sgìre aig an robh na sgilean deatamach agus an ùine a dh’fheumte airson seiseanan cunbhalach a choileanadh.  Dhearbh an siostam seo gu robh am pròiseact soirbheachail tro àm dùbhlanach do LCH.

Tha na seiseanan caochlaideach air co-cheangalan sòisealta agus taiceil a thoirt dhan choimhearsnachd, agus thatar an dòchas gu lean sin san àm ri teachd.

Fiosrachadh:

Photos by Horshader Community Trust