Skip to content

Community Land Scotland

CASE STUDY: Gaelic Communities Fund
Urras an Taobh Sear | Staffin Community Trust

Pròiseact: Sùil an t-Solais
Maoin Coimhearsnachdan Gàidhlig air an Tabhann: £15,000

Eachdraidh

Chaidh Urras an Taobh Sear a stèidheachadh ann an 1994 le muinntir na sgìre a bha daingeann gu dèiligeadh ri na dùbhlain mu choinneamh an coimhearsnachd air an tuath far bheil croitearachd agus Gàidhlig aig a theis mheadhain. Aig an àm seo, tha UTS a’ fastadh dithis luchd-obrach ag obair air pròiseactan a’ gabhail a-steach bùth coimhearsnachd, cidhe agus balla-fasgaidh ùr, Ecomuseum, taigheadas agus raon de phròiseactan chultarach thairis nam bliadhnachan.

Pròiseact

Tha pròiseact Sùil an t-Solais stèidhichte air eachdraidh agus dìleab strì nan croitearan ann an sgìre Stafainn. A’ togail air prògram de thachartasan coimhearsnachd, thàinig am pròiseact gu ceann le taisbeanadh a mhair dà mhìos, nam measg fo choimisean sònraichte pìos sgrìobhaidh le Maoilios Caimbeul, dealbhan de mhuinntir na sgìre, filmichean agus duilleagan-obrach do chlann-sgoile.  Chuidich am pròiseact cuideachd le cuimhneachan seasmhach air Strì nan Croitearan.

B’ e am prìomh atharrachadh gun tàinig caochladh air fòcas an taisbeanaidh mu dheireadh. An àite a bhith a’ cruthachadh fhilmichean dhan choimhearsnachd, chaidh co-dhùnadh gum biodh e na b’ iomchaidh dealbhan a thogail do mhuinntir sa choimhearsnachd, còmhla ri na sloinnidhean (siostam traidiseanta Gàidhlig airson ainmeachadh).  Thug seo cothrom do dhaoine coinneachadh anns a’ chafaidh ionadail far an do nochd an taisbeanadh an toiseach. Cha robh frithealadh buileach cunbhalach, ach bha e sòisealta, agus tro mheadhan na Gàidhlig.

Le bhith a’ toirt dualchas, cultar, rannsachadh, taisbeanadh agus comann sòisealta còmhla thàinig pròiseact inntinneach am bàrr dhan choimhearsnachd a thug cothrom do dhaoin’ òga san sgìre an cuid sgilean fhoillseachadh agus a’ toirt ri chèile coimhearsnachd sgapte timcheall air cuspair sònraichte.

Ionnsachadh

Tro fòcas soilleir dualchais, a’ cleachdadh sgilean muinntir na sgìre, agus a’ cur air dòigh thachartasan sa choimhearsnachd a bha gu nàdarrach tron Ghàidhlig, nochd UTS gu lean buaidh air cleachdadh na Gàidhlig sa choimhearsnachd. A-rithist, `s e slighe a tha seo do dhaoin’ òga sa choimhearsnachd a bhith an lùib chùisean agus ag ionnsachadh barrachd.