MAOIN CHOIMHEARSNACHDAN CLEACHDAIDH

Carson a tha Fearann Coimhearsnachd Alba air sruth maoineachaidh a stèidheachadh airson na Gàidhlig?

Chaidh a’ mhaoin seo a chruthachadh, le taic bho Bhòrd na Gàidhlig, gus coimhearsnachdan cruinn-eòlasach a bhrosnachadh gus dòighean ùr-ghnàthach a lorg gus cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh san sgìre aca.  Tha Fearann ​​Coimhearsnachd Alba a’ creidsinn ann an comas nam ball aca agus anns a’ choimhearsnachd san fharsaingeachd gus fuasglaidhean fhaighinn do na dùbhlain a tha romhpa.

Cò as urrainn tagradh a dhèanamh airson maoineachadh?

Tha Maoin Ghàidhlig Fearann ​​Coimhearsnachd Alba fosgailte do bhuidhnean coimhearsnachd no buidhnean a tha

  • Sna h-Eileanan Siar
  • Ann an Eileanan Sgìre Comhairle na Gàidhealtachd
  • Ann an Eileanan Earra-Ghàidheal is Bhòid

A bheil cuingealachadh sam bith ann?

Tha a’ mhaoin fosgailte do h-urrasan fearann coimhearsncadh agus urrasan dualchas coimhearsnachd a-mhàin.

Ciamar a nithear co-dhùnaidhean maoineachaidh?

Thèid na tagraichean iomchaidh tro phannal taobh a-staigh na buidhne agus an uair sin, thèid iad air adhart gu pannal air an taobh a-muigh airson sgòradh mu dheireadh. Thèid innse dhan h-uile tagraiche mu cho-dhùnaidhean a’ phannail.

Dè seòrsa pròiseact air am beachdaichear?

Beachdaichear air a h-uile pròiseact le fòcas air cleachdadh na Gàidhlig sa choimhearsnachd. Tha am pannal a’ sireadh phròiseactan a bhios soirbheachail ann a bhith a’ coileanadh nam prìomhachasan aig a’ cheann thall agus a bheir seachad an luach as àirde airson an airgid.

Thathar a’ sireadh tagraichean eadar £5,000 agus £30,000.

Bu chòir beachdachadh air na prìomhachasan maoineachaidh uile, ach thoir an aire nach fheum na pròiseactan a bhith a’ gabhail a-steach a h-uile puing seo airson a bhith soirbheachail. Bidh pròiseact a tha gu math làidir ann an aon no dhà de na raointean nas luachmhoire dhan mhaoin na pròiseact a tha a’ dèiligeadh ri gach raon gu ìre bheag.

Dè na prìomhachasan maoineachaidh?

Coimhead air an stiùreadh airson priomhachasan a’ mhaoinneachaidh.

Chithear liosta de na tagraichean soirbheachail bhon a ‘ chiad cuairt an seo.

Ma tha thu den bheachd gu bheil do phròiseact co-cheangailte ri prìomhachas maoineachaidh nach deach ainmeachadh san stiùireadh, bruidhinn ri Criosaidh aig Fearann Coimhearsnachd Alba.

Dè a thathar an dùil bho na buidhnean a nì tagradh?

Tha Fearann Coimhearsnachd Alba an dùil gum bi a h-uile tagraiche air làn bheachdachadh a dhèanamh air an obair agus air na goireasan a tha a dhìth airson a’ phròiseict aca. Tha sinn an dùil gum bi pròiseactan:

  • A’ tòiseachadh air an uair
  • Taobh a-staigh buidseit
  • A bhith crìochnaichte air an uair
  • A’ cumail chlàraidhean
  • Bu chòir seanailean conaltraidh a stèidheachadh le Fearann ​​Coimhearsnachd Alba ma thig dùbhlan sam bith am bàrr.

Dè dh’fheumas tu dèanamh a-nis gus iarrtas a dhèanamh dhan mhaoin?

Lìon am foirm nochdadh ùidh agus cuir tron phost-d e gu

Chrissie.gillies@communitylandscotland.org.uk ro 11 Faoilleach 2022. Chan fheum sinn tòrr mion-fhiosrachaidh aig an àm seo, dìreach geàrr-chunntas de na planaichean agaibh.

Thoir fa-near, ma chuireas tu teachdaireachd nochdadh ùidh a-steach, faodaidh tu co-dhùnadh gun a dhol air adhart oir chan e aonta ceangailteach a th’ ann. Cuiridh Criosaidh fios thugad gus taic a thoirt seachad le bhith a’ leasachadh beachd a’ phròiseict agus gus crìoch a chur air an tagradh. Tha am foirm a’ toirt dhuinn beachd air cò na buidhnean aig a bheil ùidh agus cuidichidh e sinn gus a’ mhaoin a phlanadh.