We are recruiting for a Gaelic Development Officer

 

Community Land Scotland is looking to recruit a part-time Gaelic Development Officer to deliver a project in partnership with  Bòrd na Gàidhlig. The Officer will deliver a pilot project working with community land trusts and community heritage trusts in the Outer Hebrides and Argyll and Highland islands to increase the use of Gaelic.

This is a 15 hour a week post for 18 months. Closing date: 3rd May 2021

Further information can be found here:
Gaelic Development Officer Job Description (Gaelic)
Gaelic Development Officer Job Description (English)

Application form


Tha Fearann Coimhearsnachd na h-Alba airson Oifigear Leasachaidh Gàidhlig pàirt-thìde fhastadh gus pròiseact a lìbhrigeadh ann an com-pàirteachas le Bòrd na Gàidhlig. Bidh an t-Oifigear a’ lìbhrigeadh pròiseact pìleat a bhios ag obair le urrasan coimhearsnachd fearainn is urrasan coimhearsnachd dualchais ann an Innse Gall is eileanan na Gàidhealtachd is Earra-Ghàidheal gus cleachdadh na Gàidhlig àrdachadh.

’S e dreuchd 15 uair a thìde san t-seachdain airson 18 mìosan a bhios seo.  Ceann-là dùnaidh: 3 Cèitean 2021.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh an seo:
Gaelic Development Officer Job Description (Gaelic)
Gaelic Development Officer Job Description (English)